وبلاگicon
♪♫ گیتار : کلیپ : آکورد : نت : تبلچر ♪♫

♪♫ گیتار : کلیپ : آکورد : نت : تبلچر ♪♫

Bm                                                          Em

نه می تونم دورشم از تو                              نه می تونم که بمونم

Em             D                                                          Am

من نه شاهزاده عشقم                               نه شهاب آسمونم

Bm                                                           Em

تو نه نیستیو نه هستی                              دیگه خستم از خیالات

Em              D                                                           Am

مونده بی جواب روحم                                 توی زندگی سوالام

D                     Am                                             Bm                   Em

تو چه رنجی تا همیشه                              اگه جون نگیره ریشه اگه باز بگی نمیشه

             C                            D                      C

اگه یک روزی بدونم بودن موندن یادت واسه قلب عاشق من

           Em           C                            D

که یه عمری عاشقت بود مثل درد زهره نیشه

D                Am                                Bm                           Em

تو که هستی زندگی هست                       قدرت هر خستگی هست

D                                              C                                D

می شه دست قسمتو بست                     زیر ضربه های لعنت

                                                             C

که یه دشمنت تو خلوت                            که می کوبه می سوزونه

Em                     C                                                            D

هر خیال عاشقونه                                   بودو خوندو موندو نشکست

[ شنبه سیزدهم آذر 1389 ] [ 0:16 ] [ شادی ]

ما رو باش  -  رضا صادقی

Bmما رو باش که فکر میکردیم میشه عاCشق بود و موند

ما رو باش که فکر میکردDیم میشه ازEm عاشقی خوند

Bmما رو باش یه عمری از عاشقی Cدم میزنیم

عمری که Dچونه زیاد و از Emکم میزنیم              

مارو باش.............  Em  D  C

 

Bmچی میشد اگه دروغ تو لحظهC ما جا نداشت   

چی میشد اگه دو رنگیم دیگه Dمعنا نداشت

کاش میشد واسه حوس رفاقتاCرو نفروخت       

 کاش میشد صداDقت و رو تن هرEm آینه دوخت

 

Bmچرا ما آدما گاهی وقتا خیلی Cبد میشیم   

واسه راهه همدیگه خواسته نخواستهD سد میشیم

جای مرحم واسه زخم عاشقا Cنمک میشیم           

 هر کی با ما صادقD براش پر از Emکلک میشیم

Bmدل خوش هر کی شدیم تو زرد از آبC در اومدش       

 وقتی دلتنگی میاد هیشکی نمیاDد به دادش

 

ندونستیم چرا غم تو نوبت  Cماست دیر میشه

حرفای خوب واسمون زDخمه زبونوEm تیر میشه

Bmشایدم ما ندونستیم زندگی Cچه شکلیه      

 کی سر کاه کی نیست اصلا دنیاD دسته کیه

ما هر حال میپریم بی چشمو دلC بی پر و بال   

ما به مشکی دلخوشیم Dدو رنگیاروEm بی خیال

[ شنبه سیزدهم آذر 1389 ] [ 0:5 ] [ شادی ]

C#mقاصدک هان چه خبرD آوردیC#m از کجا از که خبر Dآوردی

خوش خبر باشی اما E7اما مرا گرد بامD و بر من بی ثمرF#m میگردی

C#mانتظار خبریD نیست مرا نهC#m زیاری نه زدر Dیار دیاری

Bmبرو آنجا که بود چشمی و E7گوشی  با کس برو آنجا که تو را Dمنتظرند

قاصدک درE دل من همه کورندF#m و کرند.

C#mدست بردار از این در وطنD خویش غریب   

C#m قاصد تجربه های همه Dتلخ در دلم میگویدE

کهE7 دروغیD تو دروغ که فریبیE تو فریبE7

C#mراستی آیا جایی خبری Dهست هنوز C#mمانده خاکستر گرمی Dجایی

در اوجاقی طمع شعله نمیورزد C#m7خردکD شرری C#mهست هنوز

E7قاصدک ابرهای همه عالمD شب و روز در دلم F#mمیگرید

آآآآآآآآآآآآآآآآآآ  F#m E D C#m E D C#m A D C#m D C#m

[ شنبه سیزدهم آذر 1389 ] [ 0:4 ] [ شادی ]

خنده زورکی  -   رضا صادقی

Fmخنده های زورکی اشکایEb یواشکی  شب و روزی بی Dbهدف لحظه های Fmالکی

ساعتای پر سوال دلخوشیهاEb تو خیال  حسرته پرنده دلDb که ندارهC پر وبال

این دو روزEb زندگی طی شده توDb کهنگی  میدونم Ebدیگه بریدیDb تو هوای Fmخستگی

میدونمEb خسته شدی مرغه پرDb بسته شدی میدونمEb طاقت نداریDb واسه سوزFm تشنگی

دلخوشیها Bbیه لحظه به خندش نمی Dbارزه از همه کسEb طلبکار یه دنیا زیرFm قرضه

نه خط خطیBb نه ساده مسافر گمDb وگیج     یه جاده سخت و Ebدشوار به مقصد پرFm از پیچ

هوای تازه میخوای نگاه بیA#m بهونه    خود خود Dbصداقت جواب Fmعاشقونه

یه حرف راستی راستی از ته دل A#mمیخواستی        اون که بسازه ازDb نو تو رو با همه کاستیC

Fmیک شب بارونی بسه برای ازEb نو تر شدن      یک گل شمعدوDbنی بسه برای عاشقترC شدن    Fm یک شب.....

خطهای ۳و۴ نواختنو قطع میکنید از سر آکوردEb شروع به نواختن میکنید

[ شنبه سیزدهم آذر 1389 ] [ 0:2 ] [ شادی ]

قسم به چشمات   رضا صادقی

Dmقسم به چشمات بعد از اینC جز تو گلی بو نکنم

Bb جز به تو به خوCبیات به هیچ کسی Dmخو نکنم

Dmقسم به اسمت که تو روC تنها نذارم بعد از این   

Bbاسم تو روC داد میزنم تا دم دمایDm آخرین

Cقطره به قطره خونموBb یکجا به نامت میکنم

Cدل خوشیهای دنیاموBb خودم به کامت میکنم

Cمیبرمت یه جای دورBbمیشم واست سنگ صبور

Cبرات یه کلبه میسازم Bbپر از قشنگیA پر نور

Cروح و دلو جونو تنم Bbنذر نگاهت میکنم

Cدنیا هارو فدای اون Bbچهره ماهت میکنم

Cهر چی که باختی پای منBb هر چی که بردم مال تو

Cدفتر شعر پیرمو Bbوقتی که بردمA مال تو

 

اینم با آكورد های دیگه بستگی به صداتون داره ببینید كدومش رو بهتر می خونید.

 

لامینور دیز = آكورد باره دار لا مینور رو بگیرید یك فرت به سمت باكس گیتار عقب بروید فرت 6

سل ماژور دیز = این هم به همان صورت فقط در فرت چهارم

فا دیز ماژور = این هم به همان صورت فقط در فرت دوم

 

A#mقسم به چشمات بعد از این#G جز تو گلی بو نکنم

#F جز به تو به خو#Gبیات به هیچ کسی A#mخو نکنم

A#mقسم به اسمت که تو رو#G تنها نذارم بعد از این

#Fاسم تو رو#G داد میزنم تا دم دمایA#m آخرین

#Gقطره به قطره خونمو#F یکجا به نامت میکنم

#Gدل خوشیهای دنیامو#F خودم به کامت میکنم

#Gمیبرمت یه جای دور #Fمیشم واست سنگ صبور

#Gبرات یه کلبه میسازم #Fپر از قشنگیF پر نور

#Gروح و دلو جونو تنم #Fنذر نگاهت میکنم

#Gدنیا هارو فدای اون#F چهره ماهت میکنم

#Gهر چی که باختی پای من#F هر چی که بردم مال تو

#Gدفتر شعر پیرمو #Fوقتی که بردمF مال تو

[ جمعه دوازدهم آذر 1389 ] [ 23:57 ] [ شادی ]

Gmلب دریا رو به موجا روی نیمکFت تک و تنها

 

تو یه روEbیا با خیاFلت زندگیGm رو زنده هستم

 

Gmلب دریا عین موجا باز به یادFت می خروشم

 

تا بفهمEbی خیلی وFقته اینجا Gmمنتظر نشستم

 

لب درFیا انتظارEbت چه قشنگهGm   همهF عمر انتظارEbت چه قشنگهGm

 

دریا بازم منو فرFیاد میزنه میگه خشEbکی جای موندGmن دیگه نیست

 

بیا دریایی شو تا ماFهی باشی آخه ماEbهی توی آب زGmندونی نیست

[ جمعه دوازدهم آذر 1389 ] [ 23:54 ] [ شادی ]

 D                                   Em

نمی دونم که توو رو نفرین کنم یا این دلم

 D                                     Em

نمی دونم که تو حل مشکلی یا مشکلم

 Em                              D         Am                      C

با تو عاشقانه بودم پس چرا حسرت یه روز عشق موند به دلم

D                              Em          D                     Em

با تو شاهنامه بودم نه یک غزل با تو رودخونه بودم نه یک قنات

 Em                              D         Am                      C

یه روزی منو تو بودیم حالا منو تنهایی و یک عمر خاطرات

 C                                D                     Em

تو رفتی و سهم ما سفر شد دل آروم ما در بدر شد

 Em                               D                     Am

ندونستم چرا مرغ عشقم توی عاشقی بی بال و پر شد

 Em            C            D      Em            C               D

توی این غربت پر گرگ و هراس دارم عین ماهیا جون می کنم

 Em           D      Am            C               D

خستم از تظاهر ایستادگی جای دندون هزار گرگ رو تنم

 Em            C            D      Em            C               D

نه کسی میدونه که من چی می خوام نه خودم دونستم عیب کار کجاست

 Em                         D      Am            C               D

تا به هر کی میگی عاشقی چیه می گه بگذر عاشقی تو قصه هاست

[ جمعه دوازدهم آذر 1389 ] [ 15:28 ] [ شادی ]

    D                           C                            Am                       Em

به چه قیمتی گذشتی از شبای خیس مهتاب چی گذاشتیم از من و تو به جز آرزوی بر آب

    D                    C         Am           C                           Bm

به چه قیمتی غرور و سر راهمون كشیدی چرا لحظه های با هم بودنامون و ندیدی

    D                        C                            Am                                 Em

خوب من ما هر دو باختیم توی این بازیه بی خود  هر دو تامون كم گذاشتیم كه ترانه هامونم مرد

                   D        Am       C          Am               C                    Bm         

چیزی از لحظه نمونده من و تو لحظه رو كشتیم  حكم اعدام دلامون با غرورمون نوشتیم

                                         Am                                        C

( اگه دوسم نداری به روم نیار یه چیزی از غرورم واسم بذار

Em                   C                              D

نذا تو فكر تنهایی گم بشم نذا حرف و حدیث مردم بشم )×٢

   G                           D                        Am                       Em

دلم و اینقده نشكن آخه این دل عاشقت بود له نكن این قلب خون و آخه روزی لایقت بود

D                  Am                                C Em        G                               

دلم و اینقدر نسوزون مگه چی مونده از این دل رفتی و با بیوفاییت زدی مهر نحس باطل

D                      Am                                Em         G                               

تو كه دوست نداشتی باشی چرا آتیشم كشیدی اون كه تو خودخواهیات مرد دل من بود تو ندیدی

D                  Am                                C Em        G                               

از تو خونه ی وجودم به چه آسونی پریدی  ریختن غرور این مرد و نه دیدی نه شنیدی

Em            G 

  نه دیدی نه شنیدی                   اینجا رو چند بار تكرار كنید ...
[ جمعه دوازدهم آذر 1389 ] [ 12:40 ] [ شادی ]

Am  ده ثانیه تا انتها                       E  پایونی بی سر و صدا

Dm  بی خبر از هر شب و روز              Am  من و یه شمع نیمه سوز

Am  یکی گذشت از ثانیه                           E   نه تای دیگه باقیه

Dm  ای کاش تو لحظه ای که رفت   Am           میدیدمش Bb  یه بار دیگه

.......Dm..................Am .

اون دور بود و تو حسرت ثانیه ها که می گذشت

.....Am.......C.......................Bb

ای کاش تو این یه ثانیه بی بودنش نمی گذشت

Dm   ساعت می گه دو ثانیه                      Am  هشت تای دیگه باقیه

C  یه عمر نشستم منتظر                          Am کی میگه Bb اینها بازیه

Am..Dm..Am

فقیر بودن جرم منه

C  عاشق بودن تنها گناه                     Dm  یه عمری چشم به در بودن

Am............Bb

این آخرا هم چشم به راه

Am....Dm....Am

فقیر بودن جرم منه

C  عاشق بودن تنها گناه             Dm  یه عمری چشم به در بودن

Am................Bb

این آخرا هم چشم به راه

Am............. Dm............Bb

ساعت بازم بهم میگه سه ثانیه رفته دیگه

C..............Am..............Bb

خبر داری چه زود گذشت مونده فقط هفت ثانیه

Dm..........Am

هی با خودم گفتم میای

Dm6......Am

امیدتو ندی به باد

C  داد می زنم پس که میایی

Am........Bb

کسی جوابمو نداد

C   داد می زنم پس که میایی

Am........Bb

کسی جوابمو نداد

Am.......Dm

من موندمو دو ثانیه

Am......Dm6

ازم فقط این باقیه

Am........Dm

ثانیه پشت سر هم

Am.........Dm6

رفتن تا شیش و هفت و هشت

C   لحظه تو گوشام داد میزد

Bb........Am

هشت ثانیه ازت گذشت

Am......Dm

من موندمو دو ثانیه

Am.....Dm6

ازم فقط این باقیه

C  هنوز نشستم منتظر

Bb........Am

چشم و امیدم ساقیه

Dm......Am

آی ای خدا باد سحر

Dm   واسش ببر تو این خبر          C   بگو که من تا آخرین

Bb..........Am

خیره بودن چشمام به در

Am....Dm6....... Am......Dm

ثانیه نهم که رفت مونده فقط یه ثانیه

Am..............Bb...............C

سرت سلامت نازنین از من یه لحظه باقیه

Am.....Dm6........Am......Dm

قسمت نشد ببینمت شاید که لایقت نبودم

Am................Bb.............C

منتظرت بودم یه وقت نگی که عاشقت نبودم

.....Am..............Dm.......Bb  .

ثانیه ده گل یاس راحت شدم دیگه خلاص

C............Bb.............Am

آزاد شدم بیام پیشت بی واهمه بی اختلاص

Dm......Am

قشنگترین ثانیه هام

Dm6.........Am

این ده تا بود که زود گذشت

C رویای شیرین بود و رفت            Bb   چون با خیال

Bb.........Am

چون با خیال تو گذشت

[ جمعه دوازدهم آذر 1389 ] [ 12:33 ] [ شادی ]

رومبا

.................Em.............................C

وقتی که نگاهم به نگاهت خیره میشه

C................................F.....................

دوست دارم زمان به ایسته واسه همیشه

Em.........................................

چشمامون ببندیم بریم تا ته رویا

..............C.......................................F...

اونجایی که هیچوقت گلی پژمرده نمیشه

ََ...........Em.................................Am

هر چی غم داری از دل نازکت بگیرم

............G...................................................F

اگه اشک از چشات جاری بشه برات بمیرم

ََ...........Em....................................Am

سر رو شونه هام بزاری و برات بخونم

....C......................G................................F.

یاد تو و اسم تو باشه ورد زبونم   مهربونم

Em..............................................C.............

ارزوم بی تو مهاله لحظه هام بی تو سواله

G.........................................F........................

بی تو مقصد خیلی دوره راه عشقم بی عبوره

Em...................................................C.............

من نمی خوام تو خیالم بگم بهت عاشت هستم

............G.................................................F.........................

دوست دا رم که راستی راستی حس کنم تو رو تو دستم

Em..............................................C.............

ارزوم بی تو مهاله لحظه هام بی تو سواله

G.........................................F........................

بی تو مقصد خیلی دوره راه عشقم بی عبوره

Em...................................................C.............

من نمی خوام تو خیالم بگم بهت عاشت هستم

............G.................................................F.........................

دوست دا رم که راستی راستی حس کنم تو رو تو دستم

 

امیدوارم خوشتون اومده باشه من كه عاشق این آهنگم

[ جمعه دوازدهم آذر 1389 ] [ 12:15 ] [ شادی ]

نرو از رضا صادقی را با ریتم ۴/۴ بزنین

  Am                                                  Em   

نرو   نرو   تو هم مثل من نمیتونی دووم بیاری      نرو

  C          Am                           D

تو هم مثل من تو غصه کم میاری نرو      آه نرو

   Am                                                            Em

نرو   نرو   تو هم میپوسی میمیری بی من  نرو

 C         Am                               D

توهم طاعون غم میگیری ای من نرو       آه نرو

     

  Em7                                                   Am5                     B7

نرو وووووووو     نرو    تو که میدونی من بیتو.تو بی من یعنی حسرت

D5                                   G7

تو که میدونی بی جواب میمونه عشق و عادت

       

   C                          Am5

تو که میدونی کم میشم    تو که میدونی کم میشی

Em         D                     C                        D

تو که میدونی هم آغوش غم میشی نرو        آه نرو      نرو

        

Em                       Am               B7                       Em

بری جواب روزاتو چی میدی       حرفای ما رو تو گوش کی میگی

  Em                                       D                          C

تو میدونی توی این بچه بازی       من وتو هردو بازنده ی بازی

      

Em                   Am                B7                           Em

نرو که رفتنت صلاح ما نیست      ببین جدایی تو نگاه ما نیست

     

 B7              Bm                     D                                C

نرو نذار بگن عشق یعنی حسرت       نذار که این تمنا بشه نفرت

    

 Em7                                                                      Am5

نرو       نرو       تو که میدونی من بی تو . تو بی من یعنی حسرت

 D5                                     G7

تو که میدونی بی جواب میمونه عشق و عادت

    

  C                           Am5

تو که میدونی کم میشم تو که میدونی کم میشی

Em      D                   C                        D

                   تو كه میدونی هم آغوش غم می شی پس عزیزم نرو آه نرو نرو

[ جمعه دوازدهم آذر 1389 ] [ 12:12 ] [ شادی ]

ریتم رومبا

(Bm) ماچون دو دریچه رو به روی (C) هم

 (Bm)آگاه زهر بگو مگوی (C) هم

(Em) هر روز سلام و پرسش و خنده (D)

هر روز قرار روز آینده (Em)

(Bm-f7) عمر آینه بهشت اما (Am-f5) آه

بیش از شب و روزتیر(C-f3) و دی کوتاه(Bm-f7)

(G) اکنون دل من شکسته و (Bm) خستست

(G) زیرا یکی از دریچه ها (Bm) بستست

(Bm) هم مهر فسونمو جادو (C) کرد

نفرین به سفر که (Am) هرچه کرد او کرد

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 20:47 ] [ شادی ]

ریتم 4/4

Am          Bb        C         F         Gm          Bb         C          Dm         C         Dm

یه كاری كن كه می تونی یه خونه شو تو ویرونی از این بیشتر نپرس از عشق نمی دونم نمی دونی

 

Dm          Am          Bb          C           F           Gm           Am         Bb      C

تو این تقویم دل مرده كسی اشكاشو نشمرده كجا دیدی كه تنهایی غماشو با خودش برده

 

Am      Bb       C          F          Gm         Bb         C            Dm          C       Dm

یه كاری كن از این بیشترنیفتم تو غم آخر نذار شمع حضور من یه شعله شه تو خاكستر

 

Dm              Bb             C         F          Gm         Am          Bb       C

نگو دوره نگو دیره نگو این قصه دلگیره یه عمری رفته از دستم نیای عشق تو میمیره

 

Am       Bb         C          F          Gm             Bb           C            Dm            C       Dm

یه كاری كن كه می تونی یه خونه شو تو ویرونی از این بیشتر نپرس از عشق نمی دونم نمی دونی

 

Dm          Am         Bb           C           F          Gm         Am          Bb          C

تو این تقویم دل مرده كسی اشكاشو نشمرده كجا دیدی كه تنهایی غماشو با خودش برده

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 20:47 ] [ شادی ]

 Bb                                    Cm

من دیگه خسته شدم     بس که چشام بارونیه

Cm                         Fm

پس دلم تا کی فضای غصه رو مهمونیه

  Fm                                  C7

من دیگه بسه برام    تحمل این همه غم

Cm                                  C#

بسه جنگ بی ثمر   برای هر زیاد و کم

      Bb                                    Cm

وقتی فایده ای نداره   غصه خوردن واسه چی

Cm                                  Fm

واسه عشقای توخالی     ساده مردن واسه چی

  Fm                                   C7

نمی خوام چوب حراجی رو به قلبم بزنم

   G                               C#

نمی خوام گناه بی عشقی بیفته گردنم

....

       Fm          Bb                    Cm

نمی خوام در به در پیچ و خم این جاده شم

    Fm         Bb               Cm

واسه آتیش همه یه هیزم آماده شم

      Fm         G#           Bb6

یا یه موجود کم و خالی پر افاده شم

    Eb              G#       Bb         Fm

وایسا دنیا    وایسا دنیا  من می خوام پیاده شم

....

   Bb                                          Cm

همه حرف خوب میزنن   اما کی خوبه این وسط

    Bb                                     Cm

بد و خوبش به شما     ما که رسیدیم ته خط

             Cm                        Fm

قربونت برم خدا    چقدر غریبی رو زمین

G    D                          G#

آره دنیا ما نخواستیم    دلو با خودت نبین

نمی خوام در به در.......

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 20:44 ] [ شادی ]
Bm

  میدونم برات عجیبه این همه اصرار و خواهش

                   F#m                         E

این همه خواستن دستات بدون حتی نوازش 
                      F#m                      Bm

میدونم كه خنده داره واسه تو گریه ی دردم 
F#m                   D                           E

میگذری از من و میری اما باز من برمیگردم 
                                                 Bm

میدونم برات عجیبه من با اون همه غرورم

                      F#m                        E

پیش همه ی بدیهات چه جوری بازهم صبورم

                     F#m                      Bm 
میدونم واسه ات سواله كه چرا پیشت حقیرم

F#m                   D                      E

دور میشی منو نبینی باز سراغتو میگیرم                                              Bm 
میدونی چرا همیشه من بدهكار تو میشم

                       F#m                          A 
وقتی نیستی هم یه جوری با خیالت راضی میشم

                      F#m                    Bm  
میدونی واسه چی از تو من میبینم و میخندم

F#m                 D                     E                                               
تا نبینی گریه هامو هردو چشمامو میبندم
                                                         Bm 
چاره ای جز این ندارم آخه خون شدی تو رگهام

                   F#m                         E 
میمیرم اگه نباشی بی تو من بدجوری تنهام

                      F#m                          Bm 
میدونم یه روز میفهمی روزی كه دنیا را گشتی

F#m                   D                           E 
من چجوری تو را خواستم تو چجور ازم گذشتی

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 20:43 ] [ شادی ]

ریتم  والتس 4/3

گام ر# مینور

     A     Gm         F             Bb             Gm

یه دل میگه نشم عاشق کس یه دل میگه میمیرم بی نفس

          C     Bb A   Gm                 A

یه دل میگه برم و یه دلم میگه خو کن به هوس

     A     Gm           F             Bb             Gm

یه دل میگه پر رنگ و ریاست یه دل میگه اینه رویای ماست

          C     Bb A          Bb          A

یه دل میگه بگم و یه دلم میگه فردا به ماست

             C                  Bb     

یه دل میگه پر از عشقم هنوز یه دل میگه که بساز و بسوز

                 A                 Gm             C

سر کن بی فروغ خو کن به دروغ این عمر دو روز

  A                                                                  C

یک بوم دو هوا خستم به خدا نمیخوام و میخوام بشم از تو جدا

Gm                                                   A

رویای عزیز تردید و گریز بی عشق نمیتونم به خدا

Dm     Bb          A    Gm        F        A

سلطان قلبم بی تو سرابم آلوده فکر ناجور و تردید

Dm     Bb          A    Gm        F                C/E

برگرد و از من عشقی بنا کن کانون روحم به  عشق تو لرزید

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 20:42 ] [ شادی ]

C#                            Cm

 بده دستاتو به دستم تا با هم کلبه بسازیم

 Cm                          D#            A#m

 کلبه ای پر از منو تو از منو تو ما بسازیم

 C#                            Cm

 دور بشیم از همه مردم واسه درد هم بمیریم

 Cm                          D#            A#m

  با ستاره  ها بخونیم با ترانه جوون بگیریم

  Cm                             C#                            D#

 کلبه ای اندازه ی عشق باغچه ای وحوض و گلدون

  Cm                  C#                       D#

 سر تو باشه رو شونم مثه لیلا مثه مجنون

  Cm                            A#m          C#

 تو بشی مادر گلها من بشم بابای بارون

  Cm                                     C#                           Cm

 من واسه تو تو واسه من کلبه ای میخوام بسازم که پر باشه از یاسمن

 Cm      A#m                     C#                                   Cm

 حیاطشم سر تاسرش باشه چمن فقط واسه تو واسه من

 Cm       D#   A#m                             C#                   Cm

 تو کلبمون خدا باشه خوشبختیمون قد تموم آسمون پاک و بی انتها باشه

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 20:35 ] [ شادی ]

ریتم : رومبا 4/4

F................. F............................G................ Am

 

نمیتونم نمیتونم خنده کنم دلم رو از خوشی ها آکنده کنم

C......... C............F

آخه تنهام آخه تنهام

F..................... F........................................G........................Am

یه آشنا سنگ صبور یه کس میخوام دیگه دارم خفه میشم نفس میخوام

C......... C............F

آخه تنهام آخه تنهام

F................................................................................Am

آره دیگه دونستم که تو کس نیستی نفس نیستی هوس نیستی

E..................... E........ F.................... G

همه جا هستی و هیچ جا نیستی آره آره آره

F.......................... F....................................................... Am

آره حالا دونستم که تو کس نیستی نفس نیستی نه هوس نیستی

E.........E........F.................... G

همه جا هستی و هیچ جا نیستی

E.....................E..................F................ G....Am

رمز امیدی صبح سفیدی عشق و نویدی ای خدا جون

E........... E..........F.......... G............ Am

زندونی دردم فقط تویی تو کلید قفل این زندون

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 20:35 ] [ شادی ]
رومبا

.................Em.............................C

وقتی که نگاهم به نگاهت خیره میشه 

C................................F.....................

دوست دارم زمان به ایسته واسه همیشه 

Em.........................................

چشمامون ببندیم بریم تا ته رویا 

..............C.......................................F...

اونجایی که هیچوقت گلی پژمرده نمیشه 

ََ...........Em.................................Am

هر چی غم داری از دل نازکت بگیرم 

............G...................................................F

اگه اشک از چشات جاری بشه برات بمیرم 

ََ...........Em....................................Am

سر رو شونه هام بزاری و برات بخونم 

....C......................G................................F.

یاد تو و اسم تو باشه ورد زبونم   مهربونم 

Em..............................................C.............

ارزوم بی تو مهاله لحظه هام بی تو سواله 

G.........................................F........................

بی تو مقصد خیلی دوره راه عشقم بی عبوره 

Em...................................................C.............

من نمی خوام تو خیالم بگم بهت عاشت هستم  

............G.................................................F.........................

دوست دا رم که راستی راستی حس کنم تو رو تو دستم 

Em..............................................C.............

ارزوم بی تو مهاله لحظه هام بی تو سواله 

G.........................................F........................

بی تو مقصد خیلی دوره راه عشقم بی عبوره 

Em...................................................C.............

من نمی خوام تو خیالم بگم بهت عاشت هستم  

............G.................................................F.........................

دوست دارم که راستی راستی حس کنم تو رو تو دستم

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 20:33 ] [ شادی ]

G#.....................A..........................F#m..............C#m

داشتم فراموشت میکردم اما باز دوباره دیدمت , تو غمها غوطه ور شدم چرا ؟

 G#..E.............B........A..............B...........C#m..............F#m

داشتم فراموشت میکردم اما تا صدات رسید به گوش من , شکستم بی صدا چرا ؟

G#7........................A...................F#m....................C#m

داشتی میرفتی از خیال من , خزونی بود بهار من , دیدم تورو خزونم جون گرفت

 G#7......E.......B........A.........B.....C#m.....................F#m

این قلب سرد و ساکتم دوباره , با نگاه گرم و بی ریا و عاشقت زبون گرفت
 

 

 F#m.....Faug.....C#m7...................Caug.............C#m

چرا دوباره اومدی صدا رو , جون دادی گل بهارو , زخم دل دوباره تازه شد

G#..................D................D#dim......................F#m

شوق نگاه خستمو دوباره , دوختی آخر ستاره , حصرتم بی اندازه شد

 F#m.Faug.....C#m7...................Caug.............................C#m

یا راحتم کن و واسه همیشه , این دلو بکن ز ریشه , از خیال سرد من برو

G#................D..................D#dim.....................F#m

یا باغبون شو و بهارو , باز نشون بده گلارو , تو وجود خسته ام برو

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 0:30 ] [ شادی ]

G                                                           Am

نمیتونم ببخشمت                        دور شو بورو نبینمت

Am    G                                         F           G

تیکه ای بودی از دلم                      گندیدی و بریدمت

G                                                         Am

هزارو یک رنگی عزیز                      دروغ و نیرنگی عزیز

Am       G                                                 F        G

واسه دل عاشق من                     بد نامی و ننگی عزیز

F                                       G                 Am

راهمو کج کردی عزیز                     عشقمو رد کردی عزیز

E                            F               G         F

خودت ندونستی چی کردی           با ما بد کردی عزیز(2x)

Dm              F                              G       Am

یادت میاد گفتم بهت                    اگه نمیشی مرهمم

  Am     G                               Dm              F   G

تورو خدا ذخمم نشو                     که تیکه پارس بدنم

Dm                                         F         G    Am

تو عین ناباوریام                           تو هم شدی یه ذخم نو

Am        G                      Dm                  F          G

هیچ نمیخوام مثل تو شم             از جلوی چشمام بورو(۲x)

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 0:29 ] [ شادی ]
ریتم 4/4

Em                          Am

چرا از من گذشتی خیلی ساده                     تو که دونستی مرد پیاده

Am    F   G                            F                               C

جوونی شبهه ی عشق تو داده                      هه هه هه

F                                     G                         Em                          Am

شنیدم گفتی از عاشقی سیرم                  نگفتی با خودت من یه وقت می میرم

Am  F   G                                   F                         C

حالا حق دل رو از کی بگیرم                           هه هه هه

E                              F                                G                       Am

چرا از من گذشتی بی تفاوت                        نه انگار عشقی بود نه روزگاری

Am   G                       F                                 G                       Am

نه پاییز و زمستون نه بهاری                           چه جور دلت اومد تنهام بزاری

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 0:28 ] [ شادی ]

6/8 Slow

Bb                                                                           Dm

ساده بیا دست منو بگیرو                    ساده نگیر اینهمه سادگی رو

Dm                         Bb                                                                           C

ساده نگیر اگه هنوز میتونی               پای همه سادگیات بمونی

Dm                Bb                                           C                          Dm

)خسته نشو اگه تموم راه ها                                پیش توو سادگیات بسته شن

Dm                Bb                                                                     C                     Dm

طاقت بیار اگه همه آدما                   از اینکه پا به پات بیان خسته شن )*2

Bb                                                       C                                   Dm

آخر خط جاده های خسته                 بگو چقدر راه نرفته مونده

Dm            Bb                                               C

پشت دلت وقتی به خون نشسته      چنتا ترانست كه کسی نخونده

Gm                                                   C                                     Dm

دووم بیار خسته نشو از سفر           تنهاییتم بذار رو دوشت ببر

Dm                        Bb                                               C                      Bb

ترانه باش اونور آخر خط                 
)به نقطه میرسیدی و سر خط)*
[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 0:27 ] [ شادی ]
Em      D7                                            Am             E7                             Em

زندگی نقطه سر خط بی وفایی شده عادت        تو نوشته بودی دیدار ۳تا نقطه به قیامت

Em           D     C    D                                Am               E7                          Em

زندگی نقطه سر خط تلگرافی شده نامت           قلبمو مچاله کردی لای نقطه چینه نامرد

  Em      D       C                  D                             C            D         Em            D

عزیزم نقطه ته خط برو با خیال راحت                 به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت

Em    D     C                     D                          C           D           Em               D

زندگی نقطه سرخط برو با خیال راحت               به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت

Em             C         D                                           Am              E7                   Em

با۳۲ حرف دلگیر مختصر مفیدو ساده                گفتی که سایه عشقت از سرم خیلی زیاده

Em          D               C                                  D        Am             Em               Am

زیر دردو خط کشیدی ضربدر زدی رو اسمم        تا بدونم که به عشقت تا که جون دارم طلسمم

Em    D     C                   D                        C       D            Em         D      Em

عزیزم نقطه سره خط برو با خیال راحت            به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت

Em                              D7      Em     Em                                      Am       Em

روی یک کاغذ بی خط حرفهای خسته به نوبت   توی سرمین نامرد حرف ت کرده قیامت

Em                                                             D7                  Am               Em

ت مثل تو مثل تردید مثل آخر طاقت                 مثل تنهایی مثل طب مثل آخر خیانت

Em    D     C                   D                        C        D         Em           D      Em

عزیزم نقطه سره خط برو با خیال راحت            به تو تقدیم این ترانه عوض جواب نامت

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 0:2 ] [ شادی ]
A                                              D
به کی بگم که دوریت                 خواب شبامو برده
D                                              G
همین روزاست بهت بگن             چشم انتظارت مرده
A                                              D  
به کی بگم غم تو                       حسابی داقونم کرد
D                                              G
واسه دوری از تو                       خسته و حیرونم کرد
G                                              D
کی باورش میشه من                 خون آبه گریه کردم
                   D
                عمرو جوونیامو به جاده هدیه کردم
G                                              D
گلای یاس و مریم                        شاهد این گزارن
                   A
               می خوام که زندگی کنم اگه اونا بزارن
A              D                             A              D
دلم برات چه تنگه                        دنیا دلش چه سنگه
D                             A              G
می دونه خیلی پیرم                    می خواد باهام بجنگه
A              D                             A              D
دنیا حسابی مارو                        دوره خودش دوونده
D                             A              G
صبرم زیاده اما                             عمری دیگه نموده

[ چهارشنبه دهم آذر 1389 ] [ 0:1 ] [ شادی ]
هنوزم کوچه ی دیدار ما بوی تو داره   نگاهو بوسه های شب رو یاد من میاره

Am    C           G                              F     Dm                                        Am
شب میلاد من بودو تو هم بودی دوباره  شبی تاریک اما چشمای تو تک ستاره

C                                        G         Dm                                   Am
تموم دنیا و بزرگیهاش فقط یه کوچه    تموم کوچه و پنجرهاش شاهد ما بود

  C             G                            F              Dm                                           Am
گرفتم دستاتو گفتی با چشمات عاشق هستی   آخه چشمای ناز تو فقط قاصد ما بود

E                                         F                                  G                          Am
تن و روح و دل و جونم کلید قفل زندونم   دلت یک عمر که خستست تو چشمات اینو میخونم

E                                 F                           G                                  Am
مثل ابری مثل بارون واسه کویر خشکیدم  یه دنیا عشق یه دنیا نور توی برق چشات دیدم

E                          F                               G                                Am
نه امروزی نه دیروزی مثل نفس تو هرروزی   مثل شمعی واسه خوبی میسازی و میسوزی

E                              F                             G                                    Am
غمش با من خوشیش با تو تموم دلخوشیش با تو هنوزم رو تنم مونده بوی عطر نفس هاتو


هنوزم کوچه ی دیدار ما .............. 
[ سه شنبه نهم آذر 1389 ] [ 23:48 ] [ شادی ]
About

شادی هستم نوازنده گیتار امیدوارم لحظات خوبی را در وبلاگ سپری کنید و با نظرات گرم خودتون ما رو در بهتر کردن سایت یاری کنید.
Mofid Links
Blog Custom
بک لینک فا